Privacybeleid

Pedicurepraktijk Betty hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Betty  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren, zolang dit noodzakelijk is voor uw behandeling. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde omgeving. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicurepraktijk Betty verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinden;
Communicatie over een behandeling aan uzelf;
Het uitvoering geven aan een behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen behandeling en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Betty de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam; tussenvoegsel; achternaam; adres; telefoonnummer; emailadres; geslacht; geboortedatum; medische gegevens.
  
Verstrekking aan derden
Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Pedicurepraktijk Betty bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer zet als u de website bezoekt) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde omgeving en die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Vragen
Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Contactgegevens 
Pedicurepraktijk Betty, Heemhoeweg 8, 8166 HA Emst. 
Email: info@pedicurebetty.nl